เกี่ยวกับบริษัท
 

นโนบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 
 
       บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่น และมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและมีความโปร่งใส โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และมีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญและสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพราะถือเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาองค์กรและเป็นภัยร้ายแรงต่อประเทศชาติ

       ดังนั้น บริษัทจึงได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์โครงการ "แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต" เพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

คำนิยาม

       การทุจริตหรือการคอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้คำมั่นว่าจะให้ เรียกร้อง หรือรับ เงิน สิ่งของ ทรัพย์สิน สิทธิหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม หรือการติดสินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อจูงใจให้บุคคลดังกล่าวกระทำการ หรือไม่กระทำการ การปฏิบัติหน้าที่ หรือละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ หรือการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบในทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาหรือรักษาผลประโยชน์อื่นใดของบริษัทที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ เว้นแต่จะมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นหรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

       การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้เงิน ทรัพย์สิน สิทธิหรือผลประโยชน์อื่นใด หรือสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวก เพื่อเป็นการสนับสนุน หรือช่วยเหลือ พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ตลอดจนกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

       ของขวัญ หมายถึง สิ่งของใดๆที่ให้โดยคู่ค้าที่มีมูลค่าทางการเงินหรือใช้แทนเงินหรือแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการ เช่น ตั๋วโดยสารเครื่องบิน บัตรเข้าชมการแสดง บัตรเข้าชมการแข่งขันกีฬา คูปองส่วนลดต่างๆ ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าอาหาร เป็นต้น

       ค่าเลี้ยงรับรอง หมายถึง ค่าเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่มรวมถึงค่าบริการอื่น ๆ อันจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง เช่น การร่วมกิจกรรมการกีฬาเล่นกอล์ฟ เป็นต้น

นโยบายการต่อต้านการทุจริต

       ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เรียกร้อง เงิน ทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใดหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคนรู้จัก ไม่ว่าตนเองจะอยู่ในฐานะผู้รับ หรือผู้ให้หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นเงิน หรือไม่ใช่เงินแก่ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน หรือพนักงานลูกจ้างของหน่วยงานเอกชนที่บริษัทดำเนินธุรกิจ หรือติดต่อด้วย

       อนึ่ง นโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นฉบับนี้ กำหนดให้มีการทบทวน ทุก 2 ปี หากมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีปฏิบัติ ข้อกำหนด ประกาศ หรือกฎหมายอย่างมีนัยสำคัญ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

       1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และกำกับดูแลองค์กรให้มีระบบที่มีการสนับสนุนการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการและพนักงานทุกคนในบริษัทมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
       2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวบริษัทมีการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละระบบที่กำหนดไว้ และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น
       3. กรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและนำไปปฏิบัติ รวมถึงมีการส่งเสริม สนับสนุน สื่อสารให้พนักงานมีการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด และทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการขั้นตอนต่างๆ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ ข้อกำหนด และการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
       4. สำนักตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้ถูกต้องตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

แนวทางปฏิบัติ

       กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้
       1. ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ รวมถึงกฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ต้องไม่ติดสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดแก่หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน หรือพนักงานลูกจ้างของหน่วยงานเอกชนที่บริษัทดำเนินธุรกิจด้วย ไม่ข้องเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกๆรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการมีความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส มีจริยธรรม มีจรรยาบรรณ และต้องตระหนักอยู่เสมอว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งชั่วร้ายต่อองค์กร ครอบครัว และญาติพี่น้องตัวเอง
       2. ไม่ให้หรือรับของขวัญหรือของที่ระลึกที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งของอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน หรือประโยชน์อื่นใด กับผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน
       3. สื่อสารให้คู่ค้าที่บริษัททำธุรกิจด้วยให้เข้าใจว่าบริษัทไม่สนับสนุนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นและจะไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและให้ถือเป็นหน้าที่ของตนเองที่จะต้องแจ้งให้หัวหน้างานหรือ ผู้บังคับบัญชาทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้น
       4. พนักงานทุกคนต้องไม่ทำการใดๆ อันอาจจะเป็นสาเหตุของการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือไม่มีความเหมาะสมในตำแหน่งหน้าที่กับคู่ค้าอันอาจจะทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในทางเสียหายได้ เช่น ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมในการเป็นหุ้นส่วนในธุรกิจ หรือรับการเลี้ยงรับรองจากอู่ ร้านอะไหล่ รถยก และบริษัทสำรวจภัย รวมถึงการยินยอม รู้เห็น ตกลงหรือเอื้อประโยชน์ทั้งทางนิตินัยหรือพฤตินัยของบุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง และเพื่อนของพนักงานบริษัทในการทำธุรกิจดังกล่าว
       5. พนักงานคนใดหากได้รับเงิน หรือสิ่งของอันมีราคา หรือได้รับการเสนอผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่ใช่เงินและไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ส่งเงิน หรือสิ่งของอันมีราคาหรือเสนอผลประโยชน์ที่ไม่ใช่เงินนั้น ให้พนักงานคนที่ถูกระบุชื่อเป็นผู้รับเงินหรือสิ่งของหรือผลประโยชน์นั้น มีหน้าที่ต้องแจ้งให้หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาของตนเองทราบทันทีที่สามารถกระทำได้ เพื่อบริษัทจะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
       6. การจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนและกระบวนการวิธีจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของบริษัท ซึ่งมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

การช่วยเหลือทางการเมือง
       7. พนักงานทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมายในระบอบประชาธิปไตยดังที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ ต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงานและพึงตระหนักอยู่เสมอว่าจะไม่ดำเนินการ หรือดำเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการนำทรัพยากรใดๆ ของบริษัท ไปใช้เพื่อดำเนินการหรือเพื่อกิจกรรมทางการเมือง อันอาจจะทำให้บริษัทได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องได้ ซึ่งบริษัทไม่มีนโยบายให้การสนับสนุนทางการเงิน ทรัพยากร ทรัพย์สินอื่นใด หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแก่นักการเมือง พรรคการเมือง หรือกลุ่มพลังทางการเมืองใดๆ ทุกกลุ่ม

การบริจาคเพื่อการกุศล
       8. บริษัทต้องใช้ความระมัดระมัดระวังในการบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อการกุศลแก่องค์กรใดๆ ต้องทำในนามบริษัทด้วยความโปร่งใสไม่ขัดต่อกฎหมาย ผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบบริษัทและต้องมั่นใจว่าการบริจาคในแต่ละครั้งนั้นจะต้องไม่ถูกนำไปใช้เป็นข้ออ้างหรือการหลีกเลี่ยงการให้สินบน

การให้เงินสนับสนุน
       9. การให้เงินหรือทรัพย์สินสนับสนุนแก่กิจกรรมหรือโครงการใดๆ ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของบริษัท และต้องทำในนามบริษัทด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย ผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบบริษัทและต้องมั่นใจว่าการให้เงินสนับสนุนในแต่ละครั้งนั้นจะต้องไม่ถูกนำไปใช้เป็นข้ออ้างหรือการหลีกเลี่ยงการให้สินบน
       10. การกระทำการทุจริตคอร์รัปชั่นมีหลายวิธีการ ไม่สามารถระบุให้ชัดเจนตามแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ได้ หากพนักงานเห็นว่าการกระทำใดสุ่มเสี่ยงต่อการทำทุจริตคอร์รัปชั่น ให้ผู้ที่ทราบเบาะแสการกระทำนั้นแจ้งให้หัวหน้างานทราบโดยไม่ชักช้า โดยบริษัทจะให้ความเป็นธรรมและมีมาตรการคุ้มครอง ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการกระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น
       11. การฝ่าฝืนนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทจะดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่พนักงานผู้ที่ฝ่าฝืน รวมถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระทำผิด หรือรับทราบว่ามีการกระทำผิด แต่ไม่ดำเนินการจัดการให้ถูกต้อง ซึ่งมีโทษทางวินัย และผู้กระทำผิดมีโทษถึงให้ออก จากงาน โดยบริษัทไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย และไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างว่า ไม่รับรู้นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นฉบับนี้ได้

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการทุจริต

       ข้อร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแส การกระทำที่เชื่อได้ว่า มีการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้นกับบริษัท ให้ ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส

       ระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ แจ้งผ่านช่องทางการรับเรื่องข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส ดังนี้
       1. แจ้งผ่านอีเมล์บริษัท : contact@indara.co.th
       2. ส่งไปรษณีย์ปิดผนึก ส่งถึง :
              กรรมการผู้อำนวยการ
              บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
              364/29 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
              เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตและการรักษาความลับ

       1. บริษัทจะให้การคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตโดยจะปกปิดชื่อ ที่อยู่หรือข้อมูลต่างๆ ของผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ จะเป็นการเปิดเผยตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น เปิดเผยตามคำสั่งศาล เปิดเผยตามคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแล หรือปฏิบัติตามคำสั่งหน่วยงานราชการอื่นๆ เป็นต้น
       2. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและให้ความคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่น ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำทุจริต โดยบริษัทจะไม่มีการสั่งพักงาน การลดตำแหน่ง การเลิกจ้าง ฯลฯ อันเกิดจากสาเหตุการแจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส หรือทำให้พนักงานได้รับผลกระทบในทางลบถึงแม้ว่าจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม
       3. ผู้ที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม หากบริษัทพิสูจน์หรือตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มีปรากฎ มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้ทำการทุจริตจริง บริษัทจะแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิในการพิสูจน์ตัวเองให้บริษัทเห็นว่าตนเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นตามที่ได้ถูกกล่าวหา แต่ถ้าหากผู้ถูกร้องเรียนมีการทุจริตคอร์รัปชั่นจริงตามข้อร้องเรียนหรือตามหลักฐาน บริษัทจะถือว่าพนักงานผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำความผิด ขัดต่อนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นฉบับนี้ ต้องได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัยตามระเบียบบริษัทที่กำหนดไว้ และหากการกระทำทุจริตนั้นผิดต่อกฎหมายอื่น ผู้กระทำความผิดอาจจะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายนั้นกำหนดไว้ด้วย

ข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

       หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติว่าถูกต้องตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือไม่ ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน พิจารณาด้วยตัวเองก่อนการกระทำหรือตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ ดังนี้
       1. ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับของรัฐและของบริษัทหรือไม่
       2. ขัดต่อจริยธรรมในการประกอบกอบธุรกิจ และอาจนำความเสียหาย เสื่อมเสีย มาให้ตัวเองหรือผู้อื่น หรือบริษัทในปัจจุบันหรือในอนาคตหรือไม่
       3. สังคมยอมรับและสามารถเปิดเผยต่อสังคมได้หรือไม่

 
Copyright © 2007 Indara Insurance Public Company Limited. All rights Reserved.