เกี่ยวกับบริษัท
<< กรรมการบริษัท >>
 
<<กรรมการบริษัท>>
 
     
 
นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา นายวิชัย อินทรนุกูลกิจ นายสมบัติ ปัญญามิตร
ประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการผู้อำนวยการ
รองประธานกรรมการ/
รองประธานกรรมการบริหาร
นายสมหวัง เต็มพรสิน นายวิศิลป์ ว่องวานิชวัฒนะ นายปานทอง ธรรมพรพิพัฒน์
กรรมการ/กรรมการบริหาร ประธานกรรมการลงทุน/
กรรมการ
กรรมการ
นางสาววิไลพร ลิ่วเกษมศานต์ นายปรีชา ปรมาพจน์ นายเชิดชัย มีคำ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง
 
Copyright © 2007 Indara Insurance Public Company Limited. All rights Reserved.