เกี่ยวกับบริษัท
 
 
  • กรรมการบริษัท
 
นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา นายวิชัย อินทรนุกูลกิจ นายสมบัติ ปัญญามิตร
ประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการผู้อำนวยการ
รองประธานกรรมการ/
รองประธานกรรมการบริหาร
นางสาววิไลพร ลิ่วเกษมศานต์ นายวิศิลป์ ว่องวานิชวัฒนะ นายปานทอง ธรรมพรพิพัฒน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการลงทุน/
กรรมการ
กรรมการ
นายปรีชา ปรมาพจน์ นายเชิดชัย มีคำ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง
 
Copyright © 2007 Indara Insurance Public Company Limited. All rights Reserved.