ร้องเรียนค่าสินไหมทดแทน
ช่องทางการร้องเรียน

      ท่านสามารถร้องเรียนค่าสินไหมทดแทน ได้ที่

 • โทรศัพท์ :   0-2247-9261 ต่อ 4104
 • E-mail :      complain@indara.co.th
 • Fax:            0-2247-9260
 • ออนไลน์ :    กรอกแบบฟอร์มร้องเรียนค่าสินไหมทดแทน
 • จดหมาย :   หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน
                     บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
                     364/29 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
                     เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
Copyright © 2007 Indara Insurance Public Company Limited. All rights Reserved.