เกี่ยวกับบริษัท
 
 
  • ผู้บริหารระดับสูง
 
นายวิชัย อินทรนุกูลกิจ
กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้อำนวยการ
นายนิพนธ์ บรรณวัฒน์ นายประเสริฐ ดุลยพงศ์พันธ์
รองกรรมการผู้อำนวยการ
สายงานพัฒนาธุรกิจ
รองกรรมการผู้อำนวยการ
สายงานสินไหมทดแทน
  • ผู้บริหาร
นายเทวัญ พิทักษ์ดำรงค์วงค์ นายนิวัฒน์ หาญจิระสวัสดิ์ นายวรทัศก์ ดิศรานนท์
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายสนับสนุนและพัฒนาการตลาด
นายสาคร เจดีย์ นายยุทธนา แย้มอุทัย น.ส.ปรารถนา แดนวิวัฒน์เดชา
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายประกันภัยอื่น
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายสินไหมประกันภัยอื่น
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายกฎหมาย
นายสัญชัย มติประเสริฐ นายมีชัย วรวัตร์
ผู้อำนวยการ
สำนักตรวจสอบภายใน
ผู้อำนวยการ
สำนักปฏิบัติตามกฎหมาย
     
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2007 Indara Insurance Public Company Limited. All rights Reserved.