เกี่ยวกับบริษัท
<< ผู้บริหารระดับสูง >>
 
<<ผู้บริหารระดับสูง>>
 
     
 
นายวิชัย อินทรนุกูลกิจ
กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้อำนวยการ
นายสมหวัง เต็มพรสิน
กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการรองผู้อำนวยการ/เลขานุการบริษัท
นายธเนศ โฆษิตวนิชพงศ์ นายนิพนธ์ บรรณวัฒน์ นายประเสริฐ ดุลยพงศ์พันธ์
ที่ปรึกษาบริษัท รองกรรมการผู้อำนวยการ
สายงานพัฒนาธุรกิจ
รองกรรมการผู้อำนวยการ
สายงานสินไหมทดแทน
<< ผู้บริหาร >>
นายเทวัญ พิทักษ์ดำรงค์วงค์ นายนิวัฒน์ หาญจิระสวัสดิ์ นายมีชัย วรวัตร์
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อำนวยการ
สำนักปฏิบัติตามกฎหมาย
นางสกาวรัตน์ จะงาม นายอรุณ ศิริยกุล นายสาคร เจดีย์
ผู้อำนวยการ
สำนักตรวจสอบภายใน
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายประกันภัยต่อ
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายประกันภัยอื่น
นายยุทธนา แย้มอุทัย นายวรทัศน์ ดิศรานนท์  
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายสินไหมประกันภัยอื่น
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายสนับสนุนและพัฒนาการตลาด
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัย
และสำนักบริหารความเสี่ยง
น.ส.ปรารถนา แดนวิวัฒน์เดชา    
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายกฎหมาย
 
 
 
 
 
Copyright © 2007 Indara Insurance Public Company Limited. All rights Reserved.