เกี่ยวกับบริษัท
 
 
  • ผู้บริหารระดับสูง
 
นายวิชัย อินทรนุกูลกิจ
กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้อำนวยการ
นายประเสริฐ ดุลยพงศ์พันธ์ นายนิวัฒน์ หาญจิระสวัสดิ์
รองกรรมการผู้อำนวยการ
สายงานปฏิบัติการ
รองกรรมการผู้อำนวยการ
สายงานบริหารและพัฒนาธุรกิจ
  • ผู้บริหาร
นายเทวัญ พิทักษ์ดำรงค์วงค์ นายวรทัศก์ ดิศรานนท์ น.ส.ปรารถนา แดนวิวัฒน์เดชา
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการสาขา
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายกฎหมาย
นายสัญชัย มติประเสริฐ นายมีชัย วรวัตร์
ผู้อำนวยการ
สำนักตรวจสอบภายใน
ผู้อำนวยการ
สำนักปฏิบัติตามกฎหมาย
     
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2007 Indara Insurance Public Company Limited. All rights Reserved.