<< ข้อมูลทางการเงิน >>
  ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557  ..<27/08/2557> 
  (ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ คปภ. กำหนด)
ข้อมูลงบการเงิน
  ไตรมาสที่-1 ไตรมาสที่-2 ไตรมาสที่-3 ไตรมาสที่-4
ปี 2557 ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English  /   / 
ปี 2556 ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English
ปี 2555 ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English
ปี 2554 ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English
ปี 2553 ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English
ปี 2552 ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English
ปี 2551 ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English
ปี 2550 ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English ภาษาไทย / English
         


รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ( F56-1 )
>> รายงานประจำปี 2556 >> F56-1 ปี 2556
>> รายงานประจำปี 2555 >> F56-1 ปี 2555
>> รายงานประจำปี 2554 >> F56-1 ปี 2554
>> รายงานประจำปี 2553 >> F56-1 ปี 2553
>> รายงานประจำปี 2552 >> F56-1 ปี 2552
>> รายงานประจำปี 2551 >> F56-1 ปี 2551
>> รายงานประจำปี 2550 >> F56-1 ปี 2550
>> รายงานประจำปี 2549 >> F56-1 ปี 2549
>> รายงานประจำปี 2548 >> F56-1 ปี 2548
>> รายงานประจำปี 2547 >> F56-1 ปี 2547
 
Copyright © 2007 Indara Insurance Public Company Limited. All rights Reserved.