สำหรับนักลงทุน
 

การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่ คปภ. กำหนด

 
 
ตามประกาศ คปภ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561.
 
 
ตามประกาศ คปภ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552
 
Copyright © 2007 Indara Insurance Public Company Limited. All rights Reserved.