สำหรับนักลงทุน
 
<< การเปิดเผยข้อมูล >>
 
 
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552
 
  ปี 2561
 
>> ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
>> ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
 
  ปี 2560
 
>> ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
>> ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท  ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
>> ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
>> ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
 
  ปี 2559
 
>> ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
>> ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท  ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
>> ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
>> ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
 
  ปี 2558
 
>> ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
>> ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท  ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
>> ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
>> ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
 
  ปี 2557
 
>> ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
>> ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท  ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
>> ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
>> ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
 
  ปี 2556
 
>> ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
>> ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท  ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
>> ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
>> ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
Copyright © 2007 Indara Insurance Public Company Limited. All rights Reserved.