สำหรับนักลงทุน
 
<< บริการผู้ถือหุ้น >>
 
        
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26/2562
>> หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
>> เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน และข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
>> รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25/2561
>> รายงานประจาปี 2561
>> ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
>> ข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อการรับมอบฉันทะ
>> แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
>> แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
>> แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
>> แผนที่
>> แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2561 แบบรูปเล่ม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25/2561
>> รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25/2561...<26/04/2561>
>> หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
>> เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน และข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
>> รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 24/2560
>> รายงานประจาปี 2560
>> ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
>> ข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อการรับมอบฉันทะ
>> แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
>> แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
>> แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
>> แผนที่
>> แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560 แบบรูปเล่ม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 24/2560
>> รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 24/2560...<28/04/2560>
>> หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
>> เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน และข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
>> รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 23/2559
>> รายงานประจาปี 2559
>> ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
>> ข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อการรับมอบฉันทะ
>> แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
>> แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
>> แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
>> แผนที่
>> แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2559 แบบรูปเล่ม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23/2559
>> รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 23/2559...<25/04/2559>
>> หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
>> เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน และข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
>> รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 22/2558
>> รายงานประจาปี 2558
>> ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
>> ข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อการรับมอบฉันทะ
>> แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
>> แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
>> แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
>> แผนที่
>> แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปี 2558 แบบรูปเล่ม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22/2558
>> รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 22/2558
>> หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2558
>> หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21/2557
>> รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 21/2557
>> หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2557
>> หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
>> รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
>> หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20/2556
>> รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 20/2556
>> หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2556
>> หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Copyright © 2007 Indara Insurance Public Company Limited. All rights Reserved.