สำหรับนักลงทุน
 
<< การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ >>
 
     
การเสนอวาระการประขุมสามัญผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
>> หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
>> แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
>> หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอกรรมการ
>> หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
Copyright © 2007 Indara Insurance Public Company Limited. All rights Reserved.