สำหรับนักลงทุน
 
<< การเสนอวาระการประขุมสามัญผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ >>
 
   
การเสนอวาระการประขุมสามัญผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
>> แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
>> หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
>> หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอกรรมการ
>> หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
Copyright © 2007 Indara Insurance Public Company Limited. All rights Reserved.