สำหรับนักลงทุน
 
<< ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 >>
 
   
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
>> หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
>> เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน และข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
>> รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 22/2558
>> รายงานประจาปี 2558
>> ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
>> ข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อการรับมอบฉันทะ
>> แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
>> แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
>> แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
>> แผนที่
>> แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปี 2558 แบบรูปเล่ม
Copyright © 2007 Indara Insurance Public Company Limited. All rights Reserved.