สำหรับนักลงทุน
 

การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่ คปภ. กำหนด

 
 
ตามประกาศ คปภ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561.
  • แบบ ปผว.1 รายปี
  • ปี 2560
  • ปี 2561
 
 
  • แบบ ปผว.1 รายไตรมาส
  • ปี 2562
  • ปี 2561
 
ตามประกาศ คปภ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552
 
Copyright © 2007 Indara Insurance Public Company Limited. All rights Reserved.