รายงานประจำปี 2558
 
วีดีโอรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2559
 
 
 
Download
รายชื่อนายหน้า ที่บริษัทมอบอำนาจให้รับเบี้ยประกันภัย
หนังสือสัญญาตัวแทน
เอกสารขอเปิด Online
หนังสือสัญญาบริษัทนายหน้า
    
Download Acrobat_Reader Download TeamViewer
Link
สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย
สมาคมประกันวินาศภัย
สำนักงานอัตราเบี้ย
ประกันวินาศภัย
ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
สมาคมนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยแห่งประเทศไทย
 ข่าวสาร อินทร::

      เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 12 เมษายน 2559 เหล่าพนักงานบริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รดน้ำอวยพร คุณวิชัย อินทรนุกูลกิจ กรรมการผู้อำนวยการและบรรดาเหล่า ผู้บริหารของบริษัท เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2559

      คุณวิชัย อินทรนุกูลกิจ กรรมการผู้อำนวยการ และคุณนิพนธ์ บรรณวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจ
ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารงานขาย พร้อมงานเสี้ยงขอบคุณ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์

      เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 บริษัท อินทรประกันภัย (มหาชน) จำกัด
คุณนิพนธ์ บรรณวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการ มอบอุปกรณ์สำนักงาน ให้กับวัดสวนแก้ว

      เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 บริษัท อินทรประกันภัย (มหาชน) จำกัด ณ โรงแรมพูลแมนคิงเพาเวอร์
โดยมี คุณวิชัย อินทรนุกูลกิจ กรรมการผู้อำนวยการ
         คุณสมหวัง เต็มพรสิน กรรมการรองผู้อำนวยการ
         คุณนิพนธ์ บรรณวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจ
         คุณประเสริฐ ดุลยพงศ์พันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานสินไหม
ร่วมกันแถลงนโยบายแผนการดำเนินงานประจำปี 2559 เพื่อให้ทีมงานฝ่ายขายใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย เบี้ยประกันภัย 1,000 ล้านบาท

      ในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงานและคู่ค้า ตัวแทน พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในการที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

ข่าวประกาศ
  ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท(ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข คปภ.) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559...(27/05/2559) 
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2559...(25/04/2559)
  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559  (21/03/2559)
  การเสนอวาระการประขุมสามัญผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ  ภายใน วันที่ 15 มีนาคม 2559...(8/03/2559)
  ข้อมูลงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2558...(24/11/2558)
  ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท(ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข คปภ.) ณ วันที่ 30 กันยายน 2558...(13/11/2558)
  ข้อมูลงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2558...(20/08/2558)
  ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท(ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข คปภ.) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558...(19/08/2558)
  ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท(ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข คปภ.) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558...(08/06/2558)
  ข้อมูลงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2558...(15/05/2558)
  ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท(ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข คปภ.) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557...(27/04/2558)
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2558...(21/04/2558)
 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2558...(26/03/2558)

Copyright © 2010 All Rights Reserved บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด(มหาชน)
364/29 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400