รายงานประจำปี 2557
 
 
 
Download
รายชื่อนายหน้า ที่บริษัทมอบอำนาจให้รับเบี้ยประกันภัย
หนังสือสัญญาตัวแทน
เอกสารขอเปิด Online
หนังสือสัญญาบริษัทนายหน้า
    
Download Acrobat_Reader Download TeamViewer
Link
สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย
สมาคมประกันวินาศภัย
สำนักงานอัตราเบี้ย
ประกันวินาศภัย
ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
สมาคมนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยแห่งประเทศไทย
 ข่าวสาร อินทร::

      ในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงานและคู่ค้า ตัวแทน พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในการที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

ข่าวประกาศ
  ข้อมูลงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2558...(24/11/2558) 
  ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท(ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข คปภ.) ณ วันที่ 30 กันยายน 2558...(13/11/2558) 
  ข้อมูลงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2558...(20/08/2558)
  ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท(ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข คปภ.) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558...(19/08/2558)
  ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท(ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข คปภ.) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558...(08/06/2558)
  ข้อมูลงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2558...(15/05/2558)
  ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท(ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข คปภ.) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557...(27/04/2558)
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2558...(21/04/2558)
 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2558...(26/03/2558)

Copyright © 2010 All Rights Reserved บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด(มหาชน)
364/29 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400