รายงานประจำปี 2557
 
 ข่าวสาร::
 
  ข้อมูลงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2558...(20/08/2558) 
  ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท(ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข คปภ.) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558...(19/08/2558) 
  ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท(ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข คปภ.) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558...(08/06/2558)
  ข้อมูลงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2558...(15/05/2558)
  ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท(ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข คปภ.) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557...(27/04/2558)
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2558...(21/04/2558)
 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2558...(26/03/2558)
  ข้อมูลงบการเงินไตรมาส 4 ปี 2557...(03/03/2558)
  ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท(ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข คปภ.) ณ วันที่ 30 กันยายน 2557...(19/10/2557)
  ข้อมูลงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2557...(14/10/2557)
  ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท(ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข คปภ.) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557...(27/08/2557)
  ข้อมูลงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2557...(18/08/2557)
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 21/2557... (18/04/2557)
  รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556... (04/10/2556)
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 20/2556... (17/04/2556)
 
 
Download
รายชื่อนายหน้า ที่บริษัทมอบอำนาจให้รับเบี้ยประกันภัย
หนังสือสัญญาตัวแทน
เอกสารขอเปิด Online
หนังสือสัญญาบริษัทนายหน้า
    
Download Acrobat_Reader Download TeamViewer
Link
สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย
สมาคมประกันวินาศภัย
สำนักงานอัตราเบี้ย
ประกันวินาศภัย
ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
สมาคมนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยแห่งประเทศไทย

Copyright © 2010 All Rights Reserved บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด(มหาชน)
364/29 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400