ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเรียกร้องสินไหมทดแทนรถยนต์
ข้อแนะนำในการแจ้งอุบัติเหตุ
      ท่านสามารถแจ้งอุบัติเหตุ หรือติดต่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ได้ที่ฝ่ายสินไหมทดแทนรถยนต์

  • โทรศัพท์ : 0-2642-5353 หรือ 088-819-9910
  • E-mail : motorcl@indara.co.th
  • Fax: 0-2247-9276
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่บริการด้านสินไหมทดแทนรถยนต์ รายชื่อเจ้าหน้าที่

ระยะเวลาในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
      1. บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยตามกรมธรรม์พ.ร.บ. ที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับการร้องขอและหลักฐานถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
      2. บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้ตกลงค่าสินไหมเป็นที่ยุติ และได้รับหลักฐานถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถยนต์
      1. แจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที กรณีแจ้งเป็นหลักฐานให้จด หมายเลขรับแจ้ง ไว้เพื่อความสะดวกในการติดต่อภายหลัง
      2. รายละเอียดที่ต้องแจ้ง
            - ชื่อผู้เอาประกัน
            - ชื่อผู้ขับขี่และผู้แจ้งอุบัติเหตุ
            - ยี่ห้อ ทะเบียนรถ หมวดจังหวัด และสีของรถที่เอาประกันภัย
            - หมายเลขกรมธรรม์
            - เบอร์โทรศัพท์ของผู้ขับขี่
            - ลักษณะการเกิดเหตุ, สาเหตุการเกิดเหตุโดยสังเขป
            - สถานที่เกิดเหตุ สถานที่ใกล้เคียงที่เป็นจุดสังเกต และสถานที่นัดหมาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทสำรวจภัย ไปให้บริการแก่ท่านโดยเร็ว
      3. หลังจากโทร.แจ้งแล้วให้รอ ณ ที่เกิดเหตุ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ
      4. ไม่ควรเคลื่อนย้ายรถ เว้นแต่ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการ
      5. ไม่ควรตกลงหรือยินยอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ในสิ่งที่ท่านไม่แน่ใจในลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ

การซ่อมรถยนต์ที่เอาประกัน
      1. บริษัทฯ จะจัดซ่อมรถยนต์ที่เกิดเหตุคืนสู่สภาพเดิมก่อนเกิดอุบัติเหตุ โดยเป็นอู่ที่ทางบริษัทฯ ได้คัดสรรไว้แล้ว
      2. หากเจ้าของรถไม่สะดวกจะใช้บริการอู่ที่ทางบริษัทฯ จัดสรรให้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อประเมินราคาค่าซ่อมก่อนนำรถเข้าซ่อม
      3. ก่อนส่งรถเข้าซ่อม โปรดตรวจสอบสิ่งของที่อยู่ในรถให้ครบถ้วน และทำบันทึกรายการให้อู่รับทราบ
      4. ก่อนเซ็นรับรถจากอู่ควรตรวจสอบรายละเอียดการซ่อม ถ้าซ่อมไม่เรียบร้อย กรุณาแจ้งบริษัทฯ ทราบไม่ต้องเซ็นรับรถ
      5. หากอู่ซ่อมรถล่าช้ากว่าที่กำหนด กรุณาแจ้งบริษัทฯ ทันที
      6. กรณีที่ท่านต้องรับผิดชอบต่อจำนวนเงินความเสียหายส่วนแรก (Deductible) ให้ท่านส่งมอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ โดยตรง
** กรณีที่ถูกคู่กรณีชนแล้วหนี และทราบทะเบียนรถคู่กรณี ท่านต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ณ ท้องที่เกิดเหตุเพื่อดำเนินคดี

เพื่อให้การดำเนินการเรื่องอุบัติเหตุมีความรวดเร็วขึ้น โปรดปฏิบัติหรือดำเนินการตามแนวทางต่อไปนี้
กรณีต้องใช้พนักงานสำรวจอุบัติเหตุ (เคลมสด ในที่เกิดเหตุ)
      1. เมื่อรถเกิดอุบัติเหตุให้ทำการเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินทันที เพื่อความปลอดภัยของท่าน
      2. แจ้งให้บริษัทฯ รับทราบทันที
      3. หลังจากโทร.แจ้งเหตุแล้วให้รอ ณ ที่เกิดเหตุ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุ
      4. ไม่ควรเคลื่อนย้ายรถออกจากจุดเกิดเหตุ เว้นแต่
             - มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดำเนินการ
             - รู้ผิดถูกแน่นอน และมีหลักฐาน
             - กรณีที่มีการเคลื่อนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุ ควรถ่ายภาพขณะที่เกิดเหตุก่อนที่จะทำการเคลื่อนย้ายโดยใช้ กล่องถ่ายรูปหรือโทรศัพท์มือถือเอาไว้เป็นหลักฐานโดยให้เห็นทะเบียนรถประกันและรถคู่กรณี แล้วกรุณาแจ้งบริษัทฯ ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
      5. ไม่ควรไปทำการตกลงชดใช้ค่าเสียหายกับทางคู่กรณี โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ

กรณีไม่ต้องใช้พนักงานสำรวจอุบัติเหตุ (เคลมแห้ง หรือเคลมไม่มีคู่กรณี)
      1. ท่านสามารถนำรถเข้าไปแจ้งซ่อมกับทางศูนย์บริการในสัญญา หรืออู่ในสัญญา ซึ่งทางศูนย์บริการซ่อมรถในสัญญาหรืออู่ในสัญญา จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการและให้คำแนะนำในการแจ้งซ่อมรถ
      2. เพื่อบริการที่รวดเร็ว กรุณาเตรียมเอกสารประกอบดังนี้ กรมธรรม์ สำเนาทะเบียนรถ สำเนาใบขับขี่ไปแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการซ่อมรถในสัญญาหรืออู่สัญญาในการแจ้งซ่อม

กรณีเป็นฝ่ายถูก
      1. แจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที
      2. จดยี่ห้อทะเบียนรถ และชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อของคู่กรณี และโทรแจ้งบริษัท ที่หมายเลข 0-2642-5353 หรือ 088-819-9910 ทันที
      3. ให้คู่กรณีทำบันทึกยอมรับผิดในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ( ถ้าคู่กรณียินยอม )
      4. จดชื่อ ที่อยู่ ของพยานในที่เกิดเหตุ ( ถ้ามี )
      5. ถ้าคู่กรณีหลบหนีให้แจ้งตำรวจเพื่อลงบันทึกประจำวัน โดยระบุรายละเอียดคู่กรณีให้มากที่สุด
      6. กรณีทรัพย์สินบนรถเสียหาย ต้องลงบันทึกประจำวันทุกครั้ง เพราะต้องเรียกร้องเองโดยตรง

กรณีเป็นฝ่ายผิด
      1. แจ้งบริษัทฯ ทราบโดยทันที
      2. กรุณาอย่าหลบหนี เพราะท่านอาจไม่ใช่ผู้กระทำผิด การหลบหนีอาจเป็นเหตุทำให้ต้องโทษในคดีอาญาเพิ่มขึ้น
      3. ให้ชื่อและที่อยู่กับคู่กรณี
      4. หลังจากมีการยินยอมรับผิดแล้ว ให้แยกรถเข้าข้างทาง
      5. ถ้าไม่สามารถติดต่อบริษัทฯ ดำเนินการ ดังนี้
            - แลกแบบฟอร์ม "ชนแล้วแยกแลกใบเคลม" ต่อจากนั้นรีบติดต่อเจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ เพื่อดำเนินการให้กับท่านต่อไป
            - ทำบันทึกยอมรับผิดให้คู่กรณีติดต่อบริษัทฯ หลังจากท่านได้แจ้งอุบัติเหตุครั้งนี้ให้บริษัททราบแล้ว หรือให้นำบันทึกยอมรับผิดติดต่อบริษัทประกันภัยของตนเอง
      6. กรณีทรัพย์สินบนรถเสียหาย ต้องลงบันทึกประจำวันทุกครั้ง เพราะต้องเรียกร้องเองโดยตรง
      7. ไม่ควรเซ็นเอกสารที่เป็นการตกลงค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ ให้แก่คู่กรณี

กรณีไม่เป็นที่ชัดเจนว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด
      1. ไม่ควรเลื่อนรถออกจากสถานที่เกิดเหตุ ยกเว้นกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นผู้สั่งให้ดำเนินการดังกล่าว
      2. แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุที่สุด
      3. แจ้งบริษัทฯ ทราบโดยทันที และไม่ควรที่จะให้ปากคำกับผู้ใดนอกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่บริษัทสำรวจภัย

กรณีมีผู้บาดเจ็บ / เสียชีวิต
      1. นำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งสถานพยาบาลที่ใกล้กับสถานที่เกิดเหตุที่สุด และแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที
      2. ภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ บริษัทฯ จะให้บริการด้านการประกันตัวผู้ขับขี่ และให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
      3. ไม่ควรตกลงค่าเสียหายใดๆ จนกว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะไปถึงและให้คำแนะนำ
      4. ให้ผู้บาดเจ็บใช้สิทธิเบิกตามกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. ก่อน
      5. ถ้ามีการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เก็บใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ไว้ทุกครั้ง
      6. แสดงตนต่อพนักงานสอบสวนเพื่อไม่ให้ถูกข้อกล่าวหาหลบหนี

กรณีรถสูญหาย
      1. แจ้งเหตุที่สถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุ หรือโทร. 191
      2. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ (ศปจร.ตร.) หมายเลข 1192 หรือ WWW.รถหาย.com
      3. แจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที
      4. หากท่านทราบเบาะแส หรือข้อมูลการสูญหายของรถท่าน โปรดแจ้งบริษัทฯ ทราบโดยทันที

กรณีการเรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้น ตามกรมธรรม์ผู้ประสบภัยจากรถ (พรบ)
      ผู้ประสบภัยต้องร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นต่อบริษัทภายใน 180 วัน นับแต่วันที่มี ความเสียหายเกิดขึ้น และต้องมีหลักฐานดังนี้

      1. ความเสียหายต่อร่างกาย
            1.1 ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือหลักฐานการแจ้งหนี้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
            1.2 สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางหรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัยแล้วแต่กรณี
                        ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดตามดังนี้ ตาบอด, หูหนวก, เป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด, สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์, เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว, เสียอวัยวะอื่นใด, จิตพิการอย่างติดตัว, ทุพพลภาพอย่างถาวร นอกจากต้องยื่นหลักฐานตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 แล้วให้ยื่นใบรับรองแพทย์หรือความเห็นแพทย์ หรือหลักฐานอื่นใดที่ระบุว่าเป็นผู้ประสบภัยซึ่งได้รับความเสียหายต่อร่างกายดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่า ผู้นั้นได้รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถเพิ่มเติมด้วย

      2. ความเสียหายต่อชีวิต
            2.1 สำเนามรณบัตร หรือหลักฐานอื่นใดที่นายทะเบียนประกาศกำหนด ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้น เป็นผู้ประสบภัย
            2.2 สำเนาบันทึกประจำวันในคดีของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความตาย เพราะการประสบภัยจากรถ
            2.3 การร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นตามข้อ 1 และข้อ 2 รวมกันให้มีหลักฐานตามข้อ 1 และข้อ 2

หลักฐาน / เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
      1. กรณีจัดซ่อมรถยนต์รถประกัน
            1.1 ใบแสดงรายการความเสียหายหรือเอกสารที่เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ ออกให้ขณะดำเนินการตรวจสอบที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)
            1.2 สำเนาบัตรประชาชน/ใบขับขี่
            1.3 สำเนากรมธรรม์ประกันภัย
            1.4 สำเนาทะเบียนรถ
            1.5 ใบเสนอราคาค่าซ่อม (กรณีซ่อมอู่นอกสัญญากับบริษัทฯ)
            1.6 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของรถไม่สามารถมาด้วยตนเอง)
            1.7 อื่นๆ ที่ระบุอยู่ในใบแสดงรายการความเสียหาย หรือบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม (ถ้ามี)
      2. กรณีจัดซ่อมรถยนต์รถคู่กรณี
            2.1 ใบแสดงรายการความเสียหายหรือเอกสารที่เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ ออกให้ขณะดำเนินการตรวจสอบที่เกิดเหตุ
            2.2 สำเนากรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามีประกันภัย)
            2.3 สำเนาทะเบียนรถ
            2.4 สำเนาบัตรประชาชน/ใบขับขี่เจ้าของรถ
            2.5 ใบเสนอราคาค่าซ่อม (กรณีซ่อมอู่นอกสัญญากับบริษัทฯ)
            2.6 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของรถไม่สามารถมาด้วยตนเอง)
            2.7 อื่นๆ ที่ระบุอยู่ในใบแสดงรายการความเสียหาย หรือบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม (ถ้ามี)
      3. กรณีจัดซ่อมทรัพย์สินรถคู่กรณี
            3.1 ใบแสดงรายการความเสียหายหรือเอกสารที่เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ ออกให้ขณะดำเนินการตรวจสอบที่เกิดเหตุ
            3.2 สำเนาเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เสียหาย
            3.3 สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของทรัพย์สิน
            3.4 ใบเสนอราคาค่าซ่อมทรัพย์สินที่เสียหาย
            3.5 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของทรัพย์สินไม่สามารถมาด้วยตนเอง)
            3.6 อื่นๆ ที่ระบุอยู่ในใบแสดงรายการความเสียหาย หรือบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม (ถ้ามี)
      4. กรณีบาดเจ็บ (ค่ารักษาพยาบาล)
            4.1 ใบแสดงรายการความเสียหายหรือเอกสารที่เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ ออกให้ขณะดำเนินการตรวจสอบที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)
            4.2 สำเนากรมธรรม์ประกันภัย
            4.3 ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ต้นฉบับ)
            4.4 ใบรับรองแพทย์ที่ระบุรายละเอียดการบาดเจ็บพร้อมระยะเวลาในการรักษา
            4.5 สำเนาบัตรประชาชนผู้บาดเจ็บ ,สูติบัตร(กรณีผู้บาดเจ็บเป็นผู้เยาว์) หรือหนังสือประจำตัวคนต่างด้าว
            4.6 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้บาดเจ็บไม่สามารถมาด้วยตนเอง)
      5. กรณีทุพพลภาพ, สูญเสียอวัยวะ
            5.1 ใบแสดงรายการความเสียหายหรือเอกสารที่เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ ออกให้ขณะดำเนินการตรวจ สอบที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)
            5.2 สำเนาบัตรประชาชน ผู้บาดเจ็บ , สูติบัตร(กรณีผู้บาดเจ็บเป็นผู้เยาว์) หรือหนังสือประจำตัวคนต่างด้าว
            5.3 ใบรับรองแพทย์ที่ระบุการสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ
            5.4 ใบรายงานความพิการ/หนังสือประจำตัวผู้พิการ(ถ้ามี)
            5.5 เอกสารอื่นๆ ที่แสดงฐานานุรูปของผู้บาดเจ็บ เช่นหนังสือรับรองเงินเดือน, สลิปเงินเดือน ฯ
      6. กรณีเสียชีวิต
            6.1 เอกสารที่เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ ออกให้ขณะดำเนินการตรวจสอบที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)
            6.2 สำเนาบัตรประชาชนผู้เสียชีวิต ,สูติบัตร(กรณีผู้บาดเจ็บเป็นผู้เยาว์) หรือหนังสือประจำตัวคนต่างด้าว
            6.3 สำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุสถานะ “เสียชีวิต” ของผู้เสียชีวิต
            6.5 ใบมรณะบัตร/หนังสือรับรองการตาย
            6.6 ใบรายงานการชันสูตรพลิกศพ
            6.7 สำเนาบัตรประชาชน, สูติบัตร(กรณีผู้บาดเจ็บเป็นผู้เยาว์) หรือหนังสือประจำตัวคนต่างด้าว และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์
            6.8 เอกสารอื่นๆ ที่แสดงฐานานุรูปของผู้เสียชีวิต เช่น เอกสารรับรองการทำงาน, สลิปเงินเดือน
            6.9 ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลก่อนเสียชีวิต
            6.10 อื่นๆ ที่ระบุอยู่ในใบแสดงรายการความเสียหาย หรือบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม (ถ้ามี)
 
Copyright © 2007 Indara Insurance Public Company Limited. All rights Reserved.