ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเรียกร้องสินไหมทดแทนอื่น
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเรียกร้อง

      1. เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น ขอให้รีบดำเนินการแจ้งความเสียหายให้บริษัทประกันภัยทราบทันที

  • หมายเลขโทรศัพท์ 0-2642-5353
    บุคคลที่สามารถติดต่อได้ คุณสุเทพ ประทุมทอง # 4312, คุณยุทธนา แย้มอุทัย # 4101
  • E-mail : nonmotorcl@indara.co.th
  • Website : www.indara.co.th
  • Fax. 0-2247-6586

      2. ดำเนินการบรรเทาทรัพย์สินที่กำลังได้รับความเสียหาย ไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น
      3. กรณีบุคคลภายนอกทำให้ทรัพย์สินเสียหาย ให้ดำเนินการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ไว้เป็นหลักฐาน
      4. เก็บทรัพย์สินที่เกิดความเสียหายไว้ให้บริษัทประกันภัยจะตรวจสอบความเสียหายภายหลัง
      5. ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนบริษัทประกันภัย ในการตรวจสอบความเสียหาย

ระยะเวลาในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

      บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้ตกลงค่าสินไหมเป็นที่ยุติและ ได้รับหลักฐานถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ

1. กรณีได้รับบาดเจ็บ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
      1.1 กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญากับบริษัท : ผู้เอาประกันภัยแสดงบัตรประกันภัย ร่วมกับบัตรประจำตัวประชาชน ยื่นต่อโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา หากผู้เอาประกันภัยสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อนให้นำหลักฐานส่งให้บริษัท เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ตามช่องทางการส่งเอกสาร โดยใช้เอกสารประกอบการเรียกร้อง ดังนี้
            1.1.1 ใบเสร็จรับเงินแสดงค่าใช้จ่ายต่างๆ (ต้นฉบับ)
            1.1.2 ใบรับรองแพทย์(ต้นฉบับ) ที่ระบุสาเหตุการบาดเจ็บที่ชัดเจน
            1.1.3 ใบแจ้งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือหนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ให้กรอกในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนทุกข้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอธิบายลักษณะการเกิดเหตุให้ชัดเจน
      1.2 กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ไม่ใช่เป็นคู่สัญญากับบริษัท : ผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อน และส่งให้บริษัทเพื่อแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ตามช่องทางการส่งเอกสาร โดยใช้เอกสารประกอบการเรียกร้อง ดังนี้
            1.2.1 ใบเสร็จรับเงินแสดงค่าใช้จ่ายต่างๆ (ต้นฉบับ)
            1.2.2 ใบรับรองแพทย์(ต้นฉบับ) ที่ระบุสาเหตุการบาดเจ็บที่ชัดเจน
            1.2.3 ฟิล์มเอ็กซเรย์ หรือผลการอ่านฟิล์ม กรณีที่มีกระดูกแตกร้าว (แล้วแต่กรณี)
            1.2.4 สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาบัตรประกัน ของผู้เอาประกันภัย
            1.2.5 บันทึกประจำวันตำรวจเกี่ยวกับคดี (กรณีถูกทำร้ายร่างกาย)
            1.2.6 ใบแจ้งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือหนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ให้กรอกในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนทุกข้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอธิบายลักษณะการเกิดเหตุให้ชัดเจน
            1.2.7 สำเนาเลขบัญชีสมุดเงินฝากธนาคาร [Book Bank]
2. กรณีทุพพลภาพถาวร / สูญเสียอวัยวะและสายตา ใช้เอกสารประกอบการเรียกร้อง ดังนี้
            2.1 ใบรับรองแพทย์(ต้นฉบับ) ที่ระบุสาเหตุการบาดเจ็บและอวัยวะที่สูญเสียโดยชัดเจน
            2.2 ประวัติการรักษา ฟิล์มเอ็กซเรย์ หรือผลการอ่านฟิล์ม
            2.3 หนังสือรับรองความพิการ (ถ้ามี), รูปถ่ายเต็มตัว และอวัยวะที่สูญเสียของผู้เอาประกันภัย
            2.4 สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ
            2.5 สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้เอาประกันภัย
            2.6 ใบแจ้งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือหนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
3. กรณีการเสียชีวิต ใช้เอกสารประกอบการเรียกร้อง ดังนี้
            3.1 สำเนาใบมรณะบัตร ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้
            3.2 สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ หรือสำเนาหนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล
            3.3 ประวัติการรักษา (ถ้ามี)
            3.4 สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์
            3.5 สำเนาทะเบียนสมรสของทายาทตามกฎหมาย
            3.6 สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจเกี่ยวกับคดี
            3.7 ใบแจ้งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือหนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

     เมื่อบริษัทฯ พิจารณาค่าสินไหมทดแทน ตามข้อ2, ข้อ3 และข้อ4 แล้วจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมตามขั้นตอน และแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบต่อไป

เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ประกันอัคคีภัยและประกันความความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

      1. หนังสือเรียกร้องของผู้เอาประกันภัย
      2. ต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัย
      3. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้เอาประกันภัย
      4. ใบเสนอราคาค่าซ่อมแซมของผู้รับเหมา
      5. ภาพถ่ายความเสียหาย
      6. บันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่
      7. สำเนาโฉนดที่ดิน
      8. ใบเสร็จรับเงินในการซ่อมแซม ภายหลังตกลงยอมรับตามใบเสนอราคา
      9. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทร้องขอ

เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ประกันภัยขนส่งภายในประเทศ
และการประกันความรับผิดของผู้ขนส่ง

      1. หนังสือเรียกร้องของผู้เอาประกันภัย (Claim Notification Letter)
      2. ต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล (Original Policy / Certificate of Insurance)
      3. ใบกำกับสินค้า (Invoice)
      4. ใบตราส่ง (Bill of Lading or Airway Bill)
      5. ใบแสดงรายการหีบห่อ (Packing List)
      6. ใบรับขนสินค้า (Delivery Order)
      7. สำเนาจดหมายที่ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขนส่ง (Statement of claim to crrier)
      8. หลักฐานการบันทึกความเสยหายเมื่อรับสินค้า (Survey Note / Wharf Survey / Damaged Cargo List)
      9. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 
Copyright © 2007 Indara Insurance Public Company Limited. All rights Reserved.