อินทร Mini 3 Plus Family (Mini 3+)

เงื่อนไขความคุ้มครอง รถยนต์ส่วนบุคคล (รถเก๋ง 110,รถกระบะ 320)
1.ความเสียหายต่อรถยนต์ 3PM50D 3PM50N
- ความเสียหายเนื่องจากชนกับยานพาหนะทางบก 50,000
- รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ ไม่คุ้มครอง
- ความเสียหายส่วนแรก (กรณีเป็นฝ่ายผิด) 2,000 -
2.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก  
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย 300,000 บาท/คน ( 10,000,000 บาท/ครั้ง )
- ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 600,000 บาท/ครั้ง
3.ความคุ้มครองอื่นๆ ตามเอกสารแนบท้าย  
- อุบัติเหตุส่วนบุคคล 50,000 บาท/คน ( 5 ที่นั่งรวมคนขับ)
- ค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท/คน ( 5 ที่นั่งรวมคนขับ)
- ประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 บาท/ครั้ง
เบี้ยประกันภัย (รวม ภาษีอากร) 4,900 5,900

หมายเหตุ : รับเฉพาะรถเก๋ง (กลุ่ม 3,4,5) ,รถกระบะ(ปิกอัพ) ไม่เกิน 4 ตัน ไม่จำกัดอายุรถ ไม่รับรถแต่ง ไม่รับรถดัดแปลง