เกี่ยวกับบริษัท
 
 
  • วิสัยทัศน์(Vision)
  • มุ่งเป็นสถาบันประกันวินาศภัยครบวงจรที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

    เพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล

  • พันธกิจ(Mission)
  • พัฒนาองค์กรให้มีฐานะการเงินที่มั่นคงและแข็งแกร่ง โดยบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและคู่ค้าได้อย่างเหมาะสม
  • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และจริยธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • พัฒนาการบริการให้เป็นเลิศ เสริมสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและคู่ค้า โดยยึดหลักความถูกต้องและเป็นธรรม
 
 
Copyright © 2007 Indara Insurance Public Company Limited. All rights Reserved.