วิสัยทัศน์ ( Vision )

 

มุ่งเป็นสถาบันประกันวินาศภัยครบวงจรที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล

 

 

พันธกิจ ( Mission )

 

·       พัฒนาองค์กรให้มีฐานะการเงินที่มั่นคงและแข็งแกร่ง โดยบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล

To grow as a financially strong and stable organization through the practice of good corporate governance

 

·       พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและคู่ค้าได้อย่างเหมาะสม

To develop our quality products that suitably serve the diverse needs of our clients and business partners

 

·       พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และจริยธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

To develop our staff as knowledgeable and moral human resources, along with a state-of-the-art information technology

 

·       พัฒนาการบริการให้เป็นเลิศ เสริมสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและคู่ค้า โดยยึดหลักความถูกต้องและเป็นธรรม

To further develop excellent services that continue to retain the satisfaction of our clients and business partners