บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล บนเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคง

ประวัติความเป็นมา

บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด(มหาชน) เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2492 โดยในครั้งแรกใช้ชื่อว่า “บริษัท ประกันนิรภัย จำกัด” ประกอบธุรกิจในการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5 ล้านบาท ในปี 2522 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “บริษัท อินเตอร์ไลฟ์ประกันภัย จำกัด” และเรียกชื่อเป็นภาษาจีนว่า “ทงฮั่วเฮง ป๋อเหี้ยม อู่หัง กงซี” พร้อมทั้งมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท และในปี 2525 ได้มีการเพิ่มทุนอีกครั้งหนึ่งเป็นทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท จากนั้นในปี 2533 บริษัทได้เพิ่มทุนเป็น 75 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2534 บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 75 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท ในปี 2535 และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทได้แปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด(มหาชน)” เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2537


ปี 2543 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น จากเดิม ที่มีกลุ่มสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ มาเป็น กลุ่ม ทีซีซี ซึ่งประกอบด้วย บริษัท 28 คอมเมอร์เชียล จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 51.79 และ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 14.48 ต่อมา ในปี 2546 บริษัท 28 คอมเมอร์เชียล จำกัด ได้โอนขายหุ้นที่ถือทั้งหมดให้ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกัน ภายหลัง บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด ได้มีการซื้อหุ้นเพิ่มเติมอีกประมาณ ร้อยละ 1.545 ทำให้ บริษัท ทีซีซีโฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 67.825


เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด ได้แจ้งเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน โดยบริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด ได้เข้ามาถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วน ร้อยละ 67.825 แทนบริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในปี 2560


ในปี 2563 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทโดย บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดย บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 99.99 ได้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจของบริษัท ซึ่งสามารถซื้อหุ้นได้ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 75.064

vision

วิสัยทัศน์

เป็น 1 ใน 10 องค์กรชั้นนำด้านประกันภัย ที่ดูแลสุขภาพ
และทรัพย์สินของคนไทย

mission

พันธกิจ

เสนอผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงง่ายและราคาสมเหตุสมผล
พร้อมทั้งเพิ่มคุณค่าและประสบการณ์ที่ดี
มุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนให้แก่ลูกค้าของเรา

Green Vector

คณะกรรมการบริษัท

image

รศ.ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย

ประธานกรรมการ

image

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์

รองประธานกรรมการ

image

นายสุชาติ เอื้อวัฒนะสกุล

กรรมการอิสระ

image

รศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์

กรรมการอิสระ

image

ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวณิชย์

กรรมการอิสระ

image

นายวิชัย อินทรนุกูลกิจ

กรรมการ

image

นางชลากร ตั้งจิตนบ

กรรมการ

image

นายบรรจง ชินธนะศิริ

กรรมการ

image

นายมนสันต์ มฤคทัต

กรรมการ

Green Vector

คณะกรรมการบริหาร

image

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์

ประธานกรรมการบริหาร

image

นายบรรจง ชินธนะศิริ

กรรมการบริหาร

image

นายมนสันต์ มฤคทัต

กรรมการบริหาร

Green Vector

คณะกรรมการตรวจสอบ

image

รศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

image

ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวณิชย์

กรรมการตรวจสอบ

image

นายสุชาติ เอื้อวัฒนะสกุล

กรรมการตรวจสอบ

Green Vector

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

image

ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวณิชย์

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

image

รศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

image

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

image

นายวิชัย อินทรนุกูลกิจ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

image

นายบรรจง ชินธนะศิริ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

image

นายมนสันต์ มฤคทัต

กรรมการบริหารความเสี่ยง

Green Vector

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

image

รศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

image

ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

image

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

image

นายบรรจง ชินธนะศิริ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Green Vector

คณะกรรมการลงทุน

image

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์

ประธานกรรมการลงทุน

image

นายวิชัย อินทรนุกูลกิจ

กรรมการลงทุน

image

นางชลากร ตั้งจิตนบ

กรรมการลงทุน

Green Vector

คณะผู้บริหาร

image

นายบรรจง ชินธนะศิริ

รักษาการกรรมการผู้จัดการ

image

นางสาวรุจา รัตนมาศมงคล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานช่องทางการขาย

image

นางปณิตา ตันศิริสิทธิกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานสาขาและตัวแทน
สายงานช่องทางการขาย

image

นางสาวพัชนี ศรีสุขวัฒนา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์

image

นายเทวัญ พิทักษ์ดำรงค์วงค์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบัญชีและการเงิน

image

นายมนสันต์ มฤคทัต

หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการประกันภัย
(สายงานรับประกันภัย และ สายงานสินไหมทดแทน)

image

นางสาวจันทพร ชาลินรัตน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานรับประกันภัย

image

นางสาวลดาลัด ประหยัดทรัพย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสินไหมทดแทน

บริษัทในเครือ
สนใจแบบประกัน