บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล บนเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคง

ประวัติความเป็นมา

บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด(มหาชน) เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2492 โดยในครั้งแรกใช้ชื่อว่า “บริษัท ประกันนิรภัย จำกัด” ประกอบธุรกิจในการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5 ล้านบาท ในปี 2522 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “บริษัท อินเตอร์ไลฟ์ประกันภัย จำกัด” และเรียกชื่อเป็นภาษาจีนว่า “ทงฮั่วเฮง ป๋อเหี้ยม อู่หัง กงซี” พร้อมทั้งมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท และในปี 2525 ได้มีการเพิ่มทุนอีกครั้งหนึ่งเป็นทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท จากนั้นในปี 2533 บริษัทได้เพิ่มทุนเป็น 75 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2534 บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 75 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท ในปี 2535 และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทได้แปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด(มหาชน)” เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2537


ปี 2543 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น จากเดิม ที่มีกลุ่มสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ มาเป็น กลุ่ม ทีซีซี ซึ่งประกอบด้วย บริษัท 28 คอมเมอร์เชียล จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 51.79 และ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 14.48 ต่อมา ในปี 2546 บริษัท 28 คอมเมอร์เชียล จำกัด ได้โอนขายหุ้นที่ถือทั้งหมดให้ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกัน ภายหลัง บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด ได้มีการซื้อหุ้นเพิ่มเติมอีกประมาณ ร้อยละ 1.545 ทำให้ บริษัท ทีซีซีโฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 67.825


เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด ได้แจ้งเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน โดยบริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด ได้เข้ามาถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วน ร้อยละ 67.825 แทนบริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในปี 2560


ในปี 2563 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทโดย บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดย บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 99.99 ได้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจของบริษัท ซึ่งสามารถซื้อหุ้นได้ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 75.064

vision

วิสัยทัศน์

มุ่งเป็นสถาบันประกันวินาศภัยครบวงจรที่ขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดให้องค์กร เติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล

mission

พันธกิจ

  • พัฒนาองค์กรให้มีฐานะการเงินที่มั่นคงและแข็งแกร่ง โดยบริหารงานอย่างมี
    ธรรมาภิบาล
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ สามารถตอบสนอง
    ความต้องการของลูกค้าและคู่ค้าได้อย่างเหมาะสม
  • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และจริยธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • พัฒนาการบริการให้เป็นเลิศ เสริมสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและคู่ค้า
    โดยยึดหลักความถูกต้องและเป็นธรรม
Green Vector

คณะกรรมการบริษัท

image

รศ.ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย

ประธานกรรมการ

image

รศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์

กรรมการอิสระ

image

ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวณิชย์

กรรมการอิสระ

image

นายเชิดชัย มีคำ

กรรมการอิสระ

image

นายบรรจง ชินธนะศิริ

กรรมการ

image

นายวิชัย อินทรนุกูลกิจ

กรรมการ

image

นางชลากร ตั้งจิตนบ

กรรมการ

image

นายมนสันต์ มฤคทัต

กรรมการ

image

นางสาวนงนุช สุธีกุล

กรรมการ

Green Vector

คณะกรรมการบริหาร

image

นายวิชัย อินทรนุกูลกิจ

ประธานฯ

image

นายมนสันต์ มฤคทัต

กรรมการ

image

นายธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร

กรรมการ

Green Vector

คณะกรรมการตรวจสอบ

image

รศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์

ประธานฯ

image

ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวณิชย์

กรรมการ

image

นายเชิดชัย มีคำ

กรรมการ

Green Vector

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

image

ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวณิชย์

ประธานฯ

image

นายเชิดชัย มีคำ

กรรมการ

image

รศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์

กรรมการ

image

นายบรรจง ชินธนะศิริ

กรรมการ

image

นายวิชัย อินทรนุกูลกิจ

กรรมการ

image

นายธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร

กรรมการ

Green Vector

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

image

นายเชิดชัย มีคำ

ประธานฯ

image

นายบรรจง ชินธนะศิริ

กรรมการ

image

รศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์

กรรมการ

Green Vector

คณะกรรมการลงทุน

image

นางชลากร ตั้งจิตนบ

ประธานฯ

image

นายวิชัย อินทรนุกูลกิจ

กรรมการ

image

นายธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร

กรรมการ

Green Vector

คณะผู้บริหาร

image

นายประเสริฐ ดุลยพงศ์พันธ์

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานสินไหม

image

นายนิวัฒน์ หาญจิระสวัสดิ์

รองกรรมการผู้จัดการ
สำนักงานเลขานุการบริษัท
และสำนักกรรมการผู้จัดการ

image

นางสาวรุจา รัตนมาศมงคล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานช่องทางการขาย

image

นางปณิตา ตันศิริสิทธิกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานกิจการสาขา
สายงานช่องทางการขาย

image

นางสาวจันทพร ชาลินรัตน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานรับประกันภัย

image

นายเทวัญ พิทักษ์ดำรงค์วงค์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบัญชีและการเงิน

image

นางสาวลดาลัด ประหยัดทรัพย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสินไหม

image

นายมนสันต์ มฤคทัต

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารความเสี่ยง

บริษัทในเครือ
สนใจแบบประกัน