ข้อแนะนำในการแจ้งอุบัติเหตุ

ท่านสามารถแจ้งอุบัติเหตุ หรือติดต่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ได้ที่ฝ่ายสินไหมทดแทนรถยนต์
โทรศัพท์ : 0-2642-5353 หรือ 088-819-9910
E-mail : motorcl@indara.co.th
Fax : 0-2247-9276
ติดต่อเจ้าหน้าที่บริการด้านสินไหมทดแทนรถยนต์ รายชื่อเจ้าหน้าที่

 • 1. แจ้งให้บริษัททราบทันที กรณีแจ้งเป็นหลักฐานให้จด หมายเลขรับแจ้ง ไว้เพื่อความสะดวกในการติดต่อภายหลัง
 • 2. รายละเอียดที่ต้องแจ้ง
  • • ชื่อผู้เอาประกัน
  • • ชื่อผู้ขับขี่และผู้แจ้งอุบัติเหตุ
  • • ยี่ห้อ ทะเบียนรถ หมวดจังหวัด และสีของรถที่เอาประกันภัย
  • • หมายเลขกรมธรรม์
  • • เบอร์โทรศัพท์ของผู้ขับขี่
  • • ลักษณะการเกิดเหตุ, สาเหตุการเกิดเหตุโดยสังเขป
  • • สถานที่เกิดเหตุ สถานที่ใกล้เคียงที่เป็นจุดสังเกต และสถานที่นัดหมาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทสำรวจภัย ไปให้บริการแก่ท่านโดยเร็ว
 • 3. หลังจากโทร.แจ้งแล้วให้รอ ณ ที่เกิดเหตุ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ
 • 4. ไม่ควรเคลื่อนย้ายรถ เว้นแต่ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการ
 • 5. ไม่ควรตกลงหรือยินยอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ในสิ่งที่ท่านไม่แน่ใจในลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ
 • 1. แจ้งบริษัทฯ ทราบโดยทันที
 • 2. กรุณาอย่าหลบหนี เพราะท่านอาจไม่ใช่ผู้กระทำผิด การหลบหนีอาจเป็นเหตุทำให้ต้องโทษในคดีอาญาเพิ่มขึ้น
 • 3. ให้ชื่อและที่อยู่กับคู่กรณี
 • 4. หลังจากมีการยินยอมรับผิดแล้ว ให้แยกรถเข้าข้างทาง
 • 5. ถ้าไม่สามารถติดต่อบริษัทฯ ดำเนินการ ดังนี้
  • • แลกแบบฟอร์ม “ชนแล้วแยกแลกใบเคลม” ต่อจากนั้นรีบติดต่อเจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ เพื่อดำเนินการให้กับท่านต่อไป
  • • ทำบันทึกยอมรับผิดให้คู่กรณีติดต่อบริษัทฯ หลังจากท่านได้แจ้งอุบัติเหตุครั้งนี้ให้บริษัททราบแล้ว หรือให้นำบันทึกยอมรับผิดติดต่อบริษัทประกันภัยของตนเอง
 • 6. กรณีทรัพย์สินบนรถเสียหาย ต้องลงบันทึกประจำวันทุกครั้ง เพราะต้องเรียกร้องเองโดยตรง
 • 7. ไม่ควรเซ็นเอกสารที่เป็นการตกลงค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ ให้แก่คู่กรณี
 • ควรมีรายละเอียดดังนี้ (อาจเป็นแบบฟอร์ม ซึ่งเขียนขึ้นเองได้)
 • 1. ชื่อ-นามสกุล ของฝ่ายผิด
 • 2. ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โดยชัดเจนและสามารถติดต่อได้
 • 3. วันที่ สถานที่เกิดเหตุ
 • 4. ทะเบียนรถคันที่เป็นฝ่ายผิด และคันที่เป็นฝ่ายถูก
 • 5. ข้อความที่ระบุว่ายอมรับผิด และรายละเอียดความเสียหาย
 • 6. ลงลายมือชื่อพร้อมพยาน กรณีเป็นนามบัตร ต้องมีชื่อกำกับ
 • 1. แจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที
 • 2. จดยี่ห้อทะเบียนรถ และชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อของคู่กรณี และโทรแจ้งบริษัท ที่หมายเลข 0-2642-5353 หรือ 088-819-9910 ทันที
 • 3. ให้คู่กรณีทำบันทึกยอมรับผิดในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ( ถ้าคู่กรณียินยอม )
 • 4. จดชื่อ ที่อยู่ ของพยานในที่เกิดเหตุ ( ถ้ามี )
 • 5. ถ้าคู่กรณีหลบหนีให้แจ้งตำรวจเพื่อลงบันทึกประจำวัน โดยระบุรายละเอียดคู่กรณีให้มากที่สุด
 • 6. กรณีทรัพย์สินบนรถเสียหาย ต้องลงบันทึกประจำวันทุกครั้ง เพราะต้องเรียกร้องเองโดยตรง
 • 1. แจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที
 • 2. จดยี่ห้อทะเบียนรถ และชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อของคู่กรณี และโทรแจ้งบริษัท ที่หมายเลข 0-2642-5353 หรือ 088-819-9910 ทันที
 • 3. ให้คู่กรณีทำบันทึกยอมรับผิดในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ( ถ้าคู่กรณียินยอม )
 • 4. จดชื่อ ที่อยู่ ของพยานในที่เกิดเหตุ ( ถ้ามี )
 • 5. ถ้าคู่กรณีหลบหนีให้แจ้งตำรวจเพื่อลงบันทึกประจำวัน โดยระบุรายละเอียดคู่กรณีให้มากที่สุด
 • 6. กรณีทรัพย์สินบนรถเสียหาย ต้องลงบันทึกประจำวันทุกครั้ง เพราะต้องเรียกร้องเองโดยตรง
 • 1. ท่านสามารถนำรถเข้าไปแจ้งซ่อมกับทางศูนย์บริการในสัญญา หรืออู่ในสัญญา ซึ่งทางศูนย์บริการ ซ่อมรถในสัญญาหรืออู่ในสัญญา จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการและให้คำแนะนำในการแจ้งซ่อมรถ
 • 2. เพื่อบริการที่รวดเร็ว กรุณาเตรียมเอกสารประกอบดังนี้ กรมธรรม์ สำเนาทะเบียนรถ สำเนาใบขับขี่ ไปแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการซ่อมรถในสัญญาหรืออู่สัญญาในการแจ้งซ่อม
 • 1. แจ้งเหตุที่สถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุ หรือโทร. 191
 • 2. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ (ศปจร.ตร.) หมายเลข 1192 หรือ WWW.รถหาย.com
 • 3. แจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที
 • 4. หากท่านทราบเบาะแส หรือข้อมูลการสูญหายของรถท่าน โปรดแจ้งบริษัทฯ ทราบโดยทันที
บริษัทในเครือ
สนใจแบบประกัน