นโยบายความเป็นส่วนตัว
อินทรประกันภัย

บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย
และบริษัทจะใช้มาตรการสูงสุดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
บริษัทได้จัดให้มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ รวบรวม ประมวลผล เปิดเผย และ
หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน และแนวทางปฏิบัติของบริษัทที่เกี่ยวกับการจัดการ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้
ท่านโดยท่านสามารถทำความเข้าใจในโยบายดังกล่าว ตามที่ปรากฏด้านล้างนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ดูแลลูกค้า โทร. 02-636-5656

ชื่อเอกสารไฟล์เอกสาร
นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อินทรประกันภัยจำกัด (มหาชน) PDF
การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ ลูกค้าPDF
การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัยPDF
การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ ผู้สมัครงานPDF
การแจ้งการประมวลผล เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ บุคลากรของบริษัทPDF
แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ กรรมการ ผู้บริหารPDF
การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ ผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้นPDF
การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ การใช้กล้องวงจรปิด (CCTV)PDF
การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ ผู้มาติดต่อ ผู้ขอเข้าอาคารสำนักงานPDF
แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ คู่ค้าและผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจPDF
แบบคำขอยินยอมใช้ข้อมูลเพื่อการตลาดทางตรงและการส่งส่งเสริมการขายPDF
แบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลPDF
การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ กรรมการ ผู้บริหารPDF
บริษัทในเครือ
สนใจแบบประกัน