ข้อแนะนำในการเรียกร้องสินไหม

รายละเอียดและข้อกำหนดสำหรับผู้ต้องการเรียกร้องสินไหน หลังเกิดความเสียหายขึ้น

• บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้ตกลงค่าสินไหมเป็นที่ยุติและ ได้รับหลักฐานถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ

 • 1. กรณีได้รับบาดเจ็บ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
  • 1.1 กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญากับบริษัท : ผู้เอาประกันภัยแสดงบัตรประกันภัย ร่วมกับบัตรประจำตัวประชาชน ยื่นต่อโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา หากผู้เอาประกันภัยสำรองจ่ายค่ารักษา พยาบาลก่อนให้นำหลักฐานส่งให้บริษัท เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ตามช่องทางการส่งเอกสาร โดยใช้เอกสารประกอบการเรียกร้อง ดังนี้
   • 1.1.1 ใบเสร็จรับเงินแสดงค่าใช้จ่ายต่างๆ (ต้นฉบับ)
   • 1.1.2 ใบรับรองแพทย์(ต้นฉบับ) ที่ระบุสาเหตุการบาดเจ็บที่ชัดเจน
   • 1.1.3 ใบแจ้งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือหนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ให้กรอกในแบบฟอร์ม ให้ครบถ้วนทุกข้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอธิบายลักษณะการเกิดเหตุให้ชัดเจน
  • 1.2 กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ไม่ใช่เป็นคู่สัญญากับบริษัท : ผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่าย ค่ารักษาพยาบาลก่อน และส่งให้บริษัทเพื่อแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ตามช่องทางการส่งเอกสาร โดยใช้เอกสารประกอบการเรียกร้อง ดังนี้
   • 1.2.1 ใบเสร็จรับเงินแสดงค่าใช้จ่ายต่างๆ (ต้นฉบับ)
   • 1.2.2 ใบรับรองแพทย์(ต้นฉบับ) ที่ระบุสาเหตุการบาดเจ็บที่ชัดเจน
   • 1.2.3 ฟิล์มเอ็กซเรย์ หรือผลการอ่านฟิล์ม กรณีที่มีกระดูกแตกร้าว (แล้วแต่กรณี)
   • 1.2.4 สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาบัตรประกัน ของผู้เอาประกันภัย
   • 1.2.5 บันทึกประจำวันตำรวจเกี่ยวกับคดี (กรณีถูกทำร้ายร่างกาย)
   • 1.2.6 ใบแจ้งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือหนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ให้กรอกในแบบฟอร์ม ให้ครบถ้วนทุกข้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอธิบายลักษณะการเกิดเหตุให้ชัดเจน
   • 1.2.7 สำเนาเลขบัญชีสมุดเงินฝากธนาคาร [Book Bank]
 • 2. กรณีทุพพลภาพถาวร / สูญเสียอวัยวะและสายตา ใช้เอกสารประกอบการเรียกร้อง ดังนี้
  • 2.1 ใบรับรองแพทย์(ต้นฉบับ) ที่ระบุสาเหตุการบาดเจ็บและอวัยวะที่สูญเสียโดยชัดเจน
  • 2.2 ประวัติการรักษา ฟิล์มเอ็กซเรย์ หรือผลการอ่านฟิล์ม
  • 2.3 หนังสือรับรองความพิการ (ถ้ามี), รูปถ่ายเต็มตัว และอวัยวะที่สูญเสียของผู้เอาประกันภัย
  • 2.4 สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ
  • 2.5 สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้เอาประกันภัย
  • 2.6 ใบแจ้งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือหนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • 3. กรณีการเสียชีวิต ใช้เอกสารประกอบการเรียกร้อง ดังนี้
  • 3.1 สำเนาใบมรณะบัตร ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้
  • 3.2 สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ หรือสำเนาหนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล
  • 3.3 ประวัติการรักษา (ถ้ามี)
  • 3.4 สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์
  • 3.5 สำเนาทะเบียนสมรสของทายาทตามกฎหมาย
  • 3.6 สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจเกี่ยวกับคดี
  • 3.7 ใบแจ้งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือหนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เมื่อบริษัทฯ พิจารณาค่าสินไหมทดแทน ตามข้อ2, ข้อ3 และข้อ4 แล้วจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมตาม ขั้นตอน และแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบต่อไป
 • เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ประกันอัคคีภัยและประกันความความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
  • 1. หนังสือเรียกร้องของผู้เอาประกันภัย
  • 2. ต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัย
  • 3. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้เอาประกันภัย
  • 4. ใบเสนอราคาค่าซ่อมแซมของผู้รับเหมา
  • 5. ภาพถ่ายความเสียหาย
  • 6. บันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่
  • 7. สำเนาโฉนดที่ดิน
  • 8. ใบเสร็จรับเงินในการซ่อมแซม ภายหลังตกลงยอมรับตามใบเสนอราคา
  • 9. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทร้องขอ
 • เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ประกันภัยขนส่งภายในประเทศและการประกันความรับผิดของผู้ขนส่ง
  • 1. หนังสือเรียกร้องของผู้เอาประกันภัย (Claim Notification Letter)
  • 2. ต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล (Original Policy / Certificate of Insurance)
  • 3. ใบกำกับสินค้า (Invoice)
  • 4. ใบตราส่ง (Bill of Lading or Airway Bill)
  • 5. ใบแสดงรายการหีบห่อ (Packing List)
  • 6. ใบรับขนสินค้า (Delivery Order)
  • 7. สำเนาจดหมายที่ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขนส่ง (Statement of claim to crrier)
  • 8. หลักฐานการบันทึกความเสยหายเมื่อรับสินค้า (Survey Note / Wharf Survey / Damaged Cargo List)
  • 9. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

• หนังสือมอบอำนาจ (กรณีเป็นนิติบุคคล หนังสือมอบอำนาจต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัท 2 ท่าน)
• สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ
• สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

• สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

บริษัทในเครือ
สนใจแบบประกัน