รายชื่อบริษัทในเครือบริษัท
ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
และพันธมิตรทางธุรกิจในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการตลาดแบบตรง (Direct Marketing)

ข้าพเจ้าในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ให้ความยินยอมแก่บริษัทในเครือ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรทางธุรกิจ ดังปรากฏรายชื่อแนบท้ายนี้ (รวมเรียกว่า “บริษัท”) ในการเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า และ/หรือข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของข้าพเจ้า (“ข้อมูลของข้าพเจ้า”)
เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์หรือคาดการณ์เกี่ยวกับความชื่นชอบหรือพฤติกรรมของข้าพเจ้า ทำการวิจัยทางการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก พัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และวางแผนการตลาด
เพื่อให้แต่ละบริษัทนำเสนอผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ สิทธิประโยชน์ รายการส่งเสริม การขาย และข้อเสนอต่างๆ ของบริษัทดังปรากฏรายชื่อในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ที่วิเคราะห์และคัดสรรอย่างเหมาะสมกับข้าพเจ้า
รวมถึงยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าระหว่างบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวด้วย
โดยข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เป็นอย่างดีแล้วที่เว็บไซต์ https://www.indara.co.th/pdpa
ข้าพเจ้ารับทราบว่าการให้ความยินยอมนี้เป็นการให้ความยินยอมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)
เพื่อให้ข้าพเจ้าสามารถรับสิทธิประโยชน์ รายการส่งเสริมการขายและข้อเสนอต่าง ๆ ของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องภายหลังกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบังคับใช้แล้ว ทั้งนี้
ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน และบริษัทมีสิทธิเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท เก็บรวบรวม ใช้
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนที่กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบังคับใช้ต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม
หากข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้บริษัทเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไปภายหลังกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับแล้ว
ข้าพเจ้าสามารถติดต่อแต่ละบริษัทเพื่อทำการเพิกถอนความยินยอม โดยสามารถตรวจสอบนโยบายการเพิกถอนความยินยอม และ/หรือช่องทางการติดต่อของแต่ละบริษัทได้ที่
https://www.indara.co.th/pdpa

ที่รายชื่อบริษัทผลิตภัณฑ์และบริการ (สังเขป)ไฟล์
เอกสาร
1บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
364/29 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยทุกประเภท
รวมทั้งการประกันภัยความรับผิด
การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
PDF
2บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
315 อาคารไทยกรุ๊ป ชั้นที่ 8-12 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ประกอบธุรกิจประกันชีวิตทุกประเภท
โดยรวมทั้งการประกอบธุรกิจประกันภัยต่อ
PDF
3บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
184 ชั้นที่ 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ประกอบธุรกิจการให้เช่าและให้เช่าแบบลิสซิ่งยานยนต์
ชนิดนั่งส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้
และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน
PDF
4บริษัท อาคเนย์ มันนี่ จำกัด
184 ชั้นที่ 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ประกอบธุรกิจกู้ยืม ให้กู้ยืม ให้ความช่วยเหลือ
ด้านการเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น
โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม
PDF
5บริษัท อาคเนย์ มันนี่ รีเทล จำกัด
184 ชั้นที่ 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ประกอบธุรกิจสินเชื่อบุคคลภายใต้
การกำกับตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
PDF
6บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด
71/1 หมู่ที่ 20 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ประกอบธุรกิจซื้อขาย รับซื้อของเก่า ขายทอดตลาด
ซ่อมบำรุง ตกแต่งยานพาหนะทุกประเภท
PDF
7บริษัท ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด จำกัด
315 อาคารไทยกรุ๊ป ชั้นที่ 12 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ประกอบธุรกิจซื้อ จัดหา รับ เช่า ให้เช่า เช่าซื้อถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้นPDF
บริษัทในเครือ
สนใจแบบประกัน