ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 315 อาคารไทยกรุ๊ป ชั้น 3-4 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

สำนักเลขานุการบริษัท

นางสาวรจนา อุดมทองก้อน

นักลงทุนสัมพันธ์

นายอานนท์ ชนไมตรี

แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัทในเครือ
สนใจแบบประกัน